Tel. +48 512 750 277
+48 519 460 971

caro.orzechowski@gmail.com

OC ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm. z dnia 19 sierpnia 2011 r. obowiązujące od 11 lutego 2012 r. Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1210).

Sumy gwarancyjne dla wszystkich ryzyk (OC, ZK, UG) wynoszą tyle ile minimalne ustawowe sumy gwarancyjne dla ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory, Chorwacji i Szwajcarii). Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego: Andora, Austria. Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dotyczy:

 • pojazdów samochodowych
 • motocykli
 • motorowerów
 • przyczep
 • ciągników rolniczych
 • pojazdów wolnobieżnych użytkowanych poza miejscem ubezpieczenia

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje:

 • przy pierwszej rejestracji w Polsce – tego samego dnia
 • przy zakupie pojazdu bez ważnej polisy OC – tego samego dnia
 • motorowerów
 • przy kontynuacji ubezpieczenia – najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy
 • w przypadku pojazdów wolnobieżnych – przed wprowadzeniem do ruchu

BRAK WAŻNEGO UBEZPIECZENIA OC, CZYLI KARY PIENIĘŻNE PRZEPISY PO NOWELIZACJI USTAWY ART. 88

Wysokości kar:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wymiar kary jest zależny od opóźnienia w obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:

 • zwłoka w zawarciu do 3 dni: 20% opłaty
 • zwłoka w zawarciu do 14 dni: 50% opłaty
 • zwłoka w zawarciu powyżej 14 dni: 100 % opłaty

ZK – zielona karta. System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa, w tym 29 państw będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja.

AC – (auto casco) jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od skutków uszkodzenia, zniszczenia i od kradzieży. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest pojazd jak i jego wyposażenie fabryczne. Zakres ubezpieczenia AC określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i u różnych firm może być inny. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody.

NNW – to dobrowolone ubezpieczenie, które bejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie

Assistance – ubezpieczenie polegające na doraźnej pomocy świadczonej kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym. Zdarzenia objęte tym ubezpieczeniem to nie tylko wypadki i kradzieże, ale również awarie, np. brak paliwa, wymiana koła, itp. Mając wykupiony assistance, będziemy mogli liczyć na pomoc 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Ubezpieczenie szyb – zapewnia: ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk, ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby, sprawną koordynację wymiany uszkodzonej szyby oraz pokrycie kosztów naprawy. Szkoda z tego ubezpieczenia nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Dla firm

To kompleksowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) itp. Zapewnia też ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także dodatkową pomoc w postaci usług assistance. Jest to jedna z podstawowych form zabezpieczenia dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Domy i mieszkania

Ubezpieczenie domów i mieszkań to wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku, które jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Obejmuje zakresem dom lub mieszkanie, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Dodatkowo także garaż lub inny budynek stojący na posesji oraz ogrodzenie posesji. Standardowe ubezpieczenie domu obejmuje zakresem ochronę od 19 różnych zdarzeń losowych, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

To kompleksowe ubezpieczenia, które obejmują Cię ochroną podczas podróży zagranicznej. Bez względu na to, czy podróżujesz indywidualnie czy grupowo, z rodziną albo służbowo, z odpowiednim ubezpieczeniem łatwiej będzie stawić czoła nieprzewidzianym sytuacjom i zrządzeniom losu. Wyjazd turystyczny, nawet najlepiej zorganizowany, stwarza mimo wszystko wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu.

Dlatego planując podróż warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia turystycznego, które swoim zakresem obejmuje głównie:

 • koszty leczenia (badania, zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport do szpitala i pobyt w nim, przewiezienia poszkodowanego z kraju do kraju)
 • koszty transportu i repatriacji
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej
 • koszty ratownictwa
 • odpowiedzialność cywilną
 • ubezpieczenie bagażu
 • sprzęt narciarski itp.

UBEZPIECZENIA ROLNE

Obowiązkowe.

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Ubezpieczenie to swym zakresem obejmuje ubezpieczenie budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC rolnika.

Obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych powstaje w momencie pokrycia go dachem. To ubezpieczenie pozwoli pokryć stratę rolnika, która powstanie w domu lub też innym budynku, np. stodole, stajni, budynku gospodarczym, na skutek działań takich zdarzń losowych jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina lub upadek statku powietrznego.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

Wchodzi w skład obowiązkowego ubezpieczenia rolnego. OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba tu pamiętać, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to, aby z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy podczas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy granicy pól.

Dobrowolne

W skład dobrowolnych ubezpieczeń wchodzą:

 1. Ubezpiecznie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
  Jest to polisa zabezpieczająca budynki i budowle, w tym także pomieszczenia i budynki gospodarcze; stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego; maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe; środki obrotowe, akłady inwestycyjne, mienie osób trzecich.
 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.
 3. Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności.
  To ubezpieczenie, które obejmuje wskazane w umowie zwierzęta w grupach: gospodarskie (bydło, trzoda chlewna, inne zwierzęta) oraz konie rekreacyjne, hodowlane lub sportowe
 4. Ubezpieczenie upraw. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być rośliny uprawne lub ich plony. Ubezpieczyciele często wskazują, jakie części rośliny mogą zostać zaliczone do przedmiotu ubezpieczenia. Jako przykładowe można wymienić:
  • w zbożach, roślinach strączkowych, roślinach oleistych i kukurydzy – ziarna i nasiona
  • w ziemniakach – bulwy
  • w burakach cukrowych i pastewnych – korzeń buraka
  • w owocach – same owoce
  • w koniczynach, trawach i innych roślinach paszowych przeznaczonych na kiszonkę lub siano – pierwszy pokos
  • w kukurydzy kiszonkowej lub silosowej – kolby i zielonka
  • w roślinach włóknistych – włókno
  • w lnie przeznaczonym na olej – nasiona
  • w tytoniu – liście zdatne do zbioru.

Przed czym chronione są uprawy?

Zakres ryzyk ubezpieczeniowych jest różny w zależności od rodzaju uprawianej rośliny. Uprawy mogą być chronione np. od skutków:

 • gradobicia
 • powodzi
 • ognia
 • przymrozków wiosennych
 • huraganu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego rodziny, na wypadek śmierci posiadacza polisy. Taka jest główna funkcja ubezpieczeń na życie. Jednak ich rola nie kończy się w tym miejscu. Polisy na życie to ubezpieczenia, które obejmują szerokim zakresem całe życie ubezpieczonego. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główny cel to ochrona.

Zakres świadczeń jakie może obejmować polisa na życie to:

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia
 • Lekarz na telefon
 • Pomoc medyczna w nagłych przypadkach
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • Pokrycie kosztów przeszczepów lub rekonstrukcji organu w wyniku choroby nowotworowej lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby
 • Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego
 • Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego
 • Śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego
 • Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu
 • Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu
 • Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną
 • Przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego
 • i inne.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

U Nas bezpiecznie opłacisz Swoje rachunki!
Oferujemy usługi ksero!
Copyright by www.caro-ubezpieczenia.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design & Programmer by © GD
start